Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 633/PGDĐT, V/v triển khai thực hiện công tác kiểm tra và hướng dẫn công tác ...

Số: 633/PGDĐT                                                                           Bà Rịa ngày 18 tháng 9 năm 2018

V/v triển khai thực hiện công tác kiểm tra

và hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ

 năm học 2018-2019

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trực thuộc trên địa bàn Tp. Bà Rịa


Tài Liệu Kèm Theo: