Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 652/PGDĐT, V/v triển khai hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học nă...

Số: 652/PGDĐT                                                                                 Bà Rịa ngày 21 tháng 9 năm 2018

V/v triển khai hướng dẫn thực hiện

 nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2018-2019

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn Tp. Bà Rịa


Tài Liệu Kèm Theo: