Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 462/KH-PGDĐT KH tổ chức thông tin truyền tuyên truyền phổ biến Luật Thi đua ...

Số: 462/KH-PGDĐT                                                    Bà Rịa, ngày 16 tháng 7 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức thông tin truyền tuyên truyền phổ biến

Luật Thi đua - khen thưởng, Chỉ thị, Nghị định, Thông tư và các văn bản

 hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục thành phố Bà Rịa


Tài Liệu Kèm Theo: