Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 461/PGDĐT V/v thực hiện đồng phục học sinh và giáo viên từ năm học 2018-2019

Số: 461/PGDĐT                                                                        Bà Rịa, ngày 16 tháng 7 năm 2018

V/v thực hiện đồng phục học sinh

và giáo viên từ năm học 2018-2019.

 

                                                                            Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS


Tài Liệu Kèm Theo: