Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 111/QĐ-PGDĐT Về việc phê duyêt kết quả tuyển sinh vào lớp 6 chất lượng cao T...

Số: 111/QĐ-PGDĐT                                         Bà Rịa, ngày 03 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyêt kết quả tuyển sinh vào lớp 6 chất lượng cao

Trường THCS Lê Quang Cường năm học 2018 - 2019


Tài Liệu Kèm Theo: