Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 106/QĐ-PGDĐT,QĐ thành lập Ban coi kiểm tra, đánh giá năng lực môn Tiếng Anh ...

Số: 106/QĐ-PGDĐT                                          Bà Rịa, ngày 25 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban coi kiểm tra, đánh giá năng lực môn Tiếng Anh tuyển sinh lớp 6 nguồn,

cấp thành phố năm học 2018-2019


Tài Liệu Kèm Theo: