Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 429/PGDĐT V/v báo cáo tình hình tuyển sinh các lớp chất lượng cao trường THC...

Số: 429/PGDĐT                                                            Bà Rịa, ngày 25 tháng 6 năm 2018

V/v báo cáo tình hình tuyển sinh các lớp chất lượng cao

 trường THCS Lê Quang Cường năm học 2018-2019

tính đến ngày 22/6/2018.


Tài Liệu Kèm Theo: