Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 302/PGDĐT chấn chỉnh việc tổ chức dạy và học trước một số môn học trong hè

Số: 302/PGDĐT                                             Bà Rịa, ngày 09 tháng 5 năm 2018

V/v chấn chỉnh việc tổ chức dạy

và học trước một số môn học trong hè.

 

 

                     Kính gửi: Các trường MN, TH, THCS trên địa bàn Thành phố Bà Rịa.

Tài Liệu Kèm Theo: