Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 263/PGDĐT V/v thực hiện kế hoạch triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nân...

Số: 263/PGDĐT                                                           Bà Rịa, ngày 23 tháng 4 năm 2018

V/v thực hiện kế hoạch triển khai phong trào

vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân"

tỉnh BR-VT giai đoạn 2018-2021.

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trên địa bàn Tp. Bà Rịa.

Tài Liệu Kèm Theo: