Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 264/PGDĐT V/v đảm bảo an toàn giao thông trước cổng và trong sân các trường...

Số: 264/PGDĐT                                                           Bà Rịa, ngày 26 tháng 4 năm 2018

V/v đảm bảo an toàn giao thông trước cổng

và trong sân các trường MN, TH, THCS và

các nhóm, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

 

Kính gửi:

-          Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trên địa bàn Tp. Bà Rịa.

-          Chủ các nhóm, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Tài Liệu Kèm Theo: