Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 254/PGDĐT V/v phối hợp, hướng dẫn chấn chỉnh vi phạm đối với phương tiên đư...

Số: 254/PGDĐT                                                                                 Bà Rịa, ngày 17 tháng 4 năm 2018

V/v phối hợp, hướng dẫn chấn chỉnh vi

phạm đối với cơ sở giáo dục, phương

tiện đưa, đón học sinh tại các trường

học trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

 

            Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

Tài Liệu Kèm Theo: