Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 232/KH-PGDĐT KH Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy...

Số: 232/KH-PGDĐT                                                    Bà Rịa, ngày 11 tháng 4 năm 2018

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2018

Tài Liệu Kèm Theo: