Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 222/PGDĐT V/v tăng cường công tác vệ sinh trường học và vệ sinh an toàn thực...

Số: 222/PGDĐT                                               Bà Rịa, ngày 06 tháng 4 năm 2018

V/v tăng cường công tác vệ sinh trường học

và vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018.

                                   

                                              Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trên địa bàn Tp. Bà Rịa.

Tài Liệu Kèm Theo: