Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 219/PGDĐT V/v tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 -...

Số: 219/PGDĐT                                                                                 Bà Rịa, ngày 05 tháng 04 năm 2018

V/v tổ chức các hoạt động chào mừng

Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 - năm 2018

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

                                                Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

Tài Liệu Kèm Theo: