Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 217/KH-PGDĐT KH tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2017-2018

Số: 217/KH-PGDĐT                                                          Bà Rịa, ngày 04 tháng 04 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2017 - 2018

Tài Liệu Kèm Theo: