Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 213/KH-PGDĐT KH Bồi dưỡng, tập huấn lồng ghép, tích hợp nội dung học tập và ...

Số: 213/KH-PGDĐT                                                    Bà Rịa, ngày 04 tháng 4 năm 2018

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng, tập huấn lồng ghép, tích hợp nội dung học tập và làm theo

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở GDMN.

Tài Liệu Kèm Theo: