Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 207/KH-PGDĐT Tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ ...

Số: 207/KH-PGDĐT                                                    Bà Rịa, ngày 03 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch

Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018)

Tài Liệu Kèm Theo: