Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 206/PGDĐT-TH V/v tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2, ngày 04/4/2018

Số: 206/PGDĐT-TH                                                     Bà Rịa, ngày 03 tháng 4 năm 2018

V/v tham gia hiến máu tình

nguyện đợt 2, ngày 04/4/2018

Tài Liệu Kèm Theo: