Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 182/PGDĐT V/v tham dự lớp tập huấn cán bộ quản lý các trường THCS.

Số: 182/PGDĐT                                                                 Bà Rịa, ngày 22 tháng 03 năm 2018

V/v tham dự lớp tập huấn cán

bộ quản lý các trường THCS.

 

                                                                         Kính gửi: Các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa

Tài Liệu Kèm Theo: