Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 155/QĐ-PGDĐT V/v tuyên truyền, hưởng ứng chiến dịch hành động Giờ Trái Đất-2...

Số: 155/QĐ-PGDĐT                                        Bà Rịa, ngày 15 tháng 3 năm 2018

V/v tuyên truyền, hưởng ứng

chiến dịch hành động Giờ Trái Đất-2018.

 

                         Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trên địa bàn Tp. Bà Rịa.

Tài Liệu Kèm Theo: