Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 24/QĐ-PGDĐT QĐ v/v kiểm tra công tác quản lý, điều hành, triển khai tổ chức ...

Số: 24/QĐ-PGDĐT                                          Bà Rịa, ngày 14 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiểm tra công tác quản lý, điều hành, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ

năm học 2017-2018 và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia

sau 5 năm của trường THCS Kim Đồng

Tài Liệu Kèm Theo: