Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 146/PGDĐT V/v đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng phương pháp sư phạm và ứng dụng ...

Số: 146/PGDĐT                                                Bà Rịa, ngày 12 tháng 3 năm 2018

V/v Đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng

phương pháp sư phạm và ứng dụng

công nghệ thông tin cho Giáo viên

tiếng Anh THCS năm 2018.

                                                Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn Tp. Bà Rịa

Tài Liệu Kèm Theo: