Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 140/PGDĐT V/v triển khai cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Năm học...

Số: 140/PGDĐT                                                                                   Bà Rịa, ngày 12  tháng 3 năm 2018

V/v triển khai cuộc thi sáng tạo

thanh thiếu niên nhi đồng

Năm học 2017-2018.

 

                                                Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS trên địa bàn Tp. Bà Rịa.

Tài Liệu Kèm Theo: