Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Về việc : công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải q...

Số: 673/QĐ-UBND                                                                                          Bà Rịa, 09  tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc : công bố danh mục tên các thủ tục hành chính  cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Bà Rịa

Tài Liệu Kèm Theo: