Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 124/PGDĐT V/v: thông báo kế hoạch khảo sát của HĐND tỉnh về dạy học Tiếng An...

Số: 124/PGDĐT                                                              Bà Rịa, ngày 07 tháng 3 năm 2018

V/v: thông báo kế hoạch khảo sát

của HĐND tỉnh về dạy học Tiếng Anh

4 tiết/tuần và công tác giáo dục thể

chất trong các trường học trên địa bàn tỉnh.

 

 

                                                Kính gửi: Các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

Tài Liệu Kèm Theo: