Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 123/PGDĐT Trưng tập thành viên đánh giá sáng kiến của cán bộ, công chức, vi...

     Số: 123/PGDĐT                                                    Bà Rịa, ngày 05 tháng 3 năm 2018

V/v: Trưng tập thành viên đánh giá

sáng kiến của cán bộ, công chức,

viên chức thuộc các trường THCS

 năm học 2017-2018.

                                    

                                   Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

Tài Liệu Kèm Theo: