Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 120/PGDĐT-TH V/v trưng tập thành viên đánh giá sáng kiến của CBCCVC ngành GD...

Số: 120/PGDĐT-TH                                          Bà Rịa, ngày 02 tháng 03 năm 2018

V/v: Trưng tập thành viên đánh giá

sáng kiến của cán bộ, công chức,

viên chức ngành Giáo dục thành

phố Bà Rịa năm học 2017-2018.

                                     

              Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học

                                                                                     và THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

Tài Liệu Kèm Theo: