Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 84/PGDĐT V/v tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mùa ...

Số: 84/PGDĐT                                                                                 Bà Rịa, ngày 01 tháng 02 năm 2018

V/v tăng cường công tác phòng cháy

chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mùa hanh

khô, tết Nguyên đán Mậu Tuất trong các

trường học trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

                                                                       Kính gửi: Hiệu trưởng trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS
                                                                                               trên địa bàn Tp. Bà Rịa.
Tài Liệu Kèm Theo: