Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 71/PGDĐT V/v tổ chức chuyên đề "Xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng dạy học...

              Số: 71/PGDĐT                                                         Bà Rịa, ngày 29 tháng 01 năm 2018

V/v tổ chức chuyên đề "Xây dựng

kế hoạch bài dạy theo hướng dạy

học tích cực và thống nhất cấu trúc

đề kiểm tra định kỳ, phổ biến tài liệu

ôn thi tuyển sinh lớp 10 bộ môn Toán".

 

                                                                          Kính gửi: Các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

              

Tài Liệu Kèm Theo: