Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 68/PGDĐT V/v tổ chức lớp bồi dưỡng học sinh giỏi Olympic 27/4 lớp 8 dự thi c...

     Số: 68/PGDĐT                                                                        Bà Rịa, ngày 25 tháng 01 năm 2018

V/v tổ chức lớp bồi dưỡng học sinh giỏi

Olympic 27/4 lớp 8 dự thi cấp Tỉnh

năm học 2017-2018.

                                                              Kính gửi:

- Các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa;

- Trường TH, THCS, THPT Học viện Anh Quốc.

Tài Liệu Kèm Theo: