Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Quyết định số 190/PGDĐT, Quyết định thành lập Ban giám khảo Cuộc thi Khoa học kỹ...

Số 190/PGDĐT Quyết định thành lập Ban                       Bà Rịa, ngày 17 tháng 11 năm 2017

giám khảo Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp 

 thành phố năm học 2017-2018

 

                    Kính gửi: Các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa

Tài Liệu Kèm Theo: