Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số 1010/PGDĐT, Thông báo một số nội dung về tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật c...

Số 1010/PGDĐT, Thông báo một số nội dung về                 Bà Rịa, ngày 21 tháng 11 năm 2017

tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố

 năm học 2017-2018

 

                    Kính gửi: Các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa

Tài Liệu Kèm Theo: