Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số 944/PGDĐT, về việc tham dự chuyên đề vận dụng cách thức tổ chức dạy học theo ...

Số 944/PGDĐT, về việc tham dự chuyên đề                   Bà Rịa, ngày 30 tháng 10 năm 2017

vận dụng cách thức tổ chức dạy học theo mô hình

 trường học mới vào một số tiết học môn Toán phù

hợp với loại hình bài dạy và cách tổ chức chuyên đề,

 thảo luận trên truonghocketnoi.edu.vn.

 

                    Kính gửi: Các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa

 

Tài Liệu Kèm Theo: