Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số 935 V/v thống nhất về quản lý hồ sơ, sổ sách quản lý chuyên môn và tổ huyên m...

Số 935/PGDĐT, thống nhất về quản lý hồ sơ, sổ sách             Bà Rịa, ngày 26 tháng 10 năm 2017

quản lý chuyên môn và tổ chuyên môn các trường

 THCS từ năm học 2017-2018

 

                    Kính gửi: Các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa

Tài Liệu Kèm Theo: