Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số 4485/QĐ-UBND, Quyết định phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn v...

        Số 4485/QĐ-UBND                                                                 Bà Rịa, ngày 26 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và bồi dưỡng thường xuyên

cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trong năm học 2017-2018

Tài Liệu Kèm Theo: