Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số 804/KH-PGDĐT,Kế hoạch Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và bồi dưỡng thường xuyê...

Số 804/KH-PGDĐT,                                                       Bà Rịa, ngày 21 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và bồi dưỡng thường xuyên

 cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trong năm học 2017-2018

 


 

Tài Liệu Kèm Theo: