Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
693/PGDĐT V/v tăng cường công tác phòng chống bệnh tay - chân - miệng

Số 693/PGDĐT, Về việc tăng cường công tác                       Bà Rịa, ngày 14 tháng 8 năm 2017
 phòng chống bệnh tay - chân - miệng.

Kính gửi: Các trường, nhóm, lớp mầm non trên địa bàn thành phố
Tài Liệu Kèm Theo: