Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
691/KH-PGDĐT, KH tiếp tục thực hiện dự án "tăng cường công tác giáo dục tuyên tr...

Số: 691/KH-PGDĐT                                                  Bà Rịa, ngày 14 tháng 8 năm 2017


KẾ HOẠCH
Tiếp tục thực hiện dự án "tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền phổ thông và giám sát đánh giá tực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2017
Tài Liệu Kèm Theo: