Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 663/KH-PGDĐT Kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống tội phạm, ma túy và...

Số: 663/KH-PGDĐT                                                                         Bà Rịa, ngày 01 tháng 8 năm 2017.


                                                                        KẾ HOẠCH
                                             Thực hiện chương trình phòng chống tội phạm, ma túy
                                               và phòng chống mua bán ngươi trong các trường học
                                                                    Năm học 2017-2018
Tài Liệu Kèm Theo: