Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 533/PGDĐT V/v triển khai chương trình trường phổ thông quốc tế George Washin...

Số: 533/PGDĐT                                                                    Bà Rịa, ngày 19 tháng 7 năm 2017
V/v triển khai chương trình trường
phổ thông quốc tế George Washington,
Hoa Kỳ tại thành phố Bà Rịa.

                                     Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa.
Tài Liệu Kèm Theo: