Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
528/PGDĐT V/v triệu tập hội nghị tập huấn về "nâng cao nhận thức cộng đồng và qu...

528/PGDĐT V/v triệu tập hội nghị tập huấn về                   Bà Rịa, ngày 17 tháng 7 năm 2017
"Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro
thiên tai dựa vào cộng đồng" năm 2017
                                                                          
                                        Kính gửi: Các trường TH và THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: