Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số 517/PGDĐT V/v cử CBQL và GV lớp 5 tham dụ tập huấn phương pháp dạy học theo m...

Số: 517/PGDĐT                                                                           Bà Rịa, ngày 11 tháng 7 năm 2017
V/v cử CBQL và GV lớp 5 tham dự
tập huấn phương pháp dạy học theo
mô hình trường học mới cấp tỉnh.

                                                                                    Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học.                    
Tài Liệu Kèm Theo: