Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
514/PGDĐT, V/v triệu tập tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho...

514/PGDĐT, V/v triệu tập tham gia lớp bồi                         Bà Rịa, ngày 11 tháng 7 năm 2017
dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho CB
đối tượng 4, lớp 1 năm 2017.
                                
                                        Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: