Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 502/PGDĐT V/v tham dự tập huấn "hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục M...

 Số: 502/PGDĐT Về việc tham dự tập huấn                     Bà Rịa, ngày 05 tháng 7 năm 2017
"Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục
MN sau sửa đổi, bổ sung theo thông tư
28/2017/TT-BGDĐT".
                                                     Kính gửi: Các trường mầm non trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

Tài Liệu Kèm Theo: