Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
501/PGDĐT, Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa rủi ro ...

501/PGDĐT, V/v tăng cường công tác                                               Bà Rịa, ngày 04 tháng 7 năm 2017               
tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa rủi ro
thiên tai liên quan đến nước cho trẻ mùa mưa lũ.

                                               Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH và THCS thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: