Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
494/KH-PGDĐT Kế hoạch thực hiện chương trình của thủ tướng chính phủ thực hiện K...

494/KH-PGDĐT Kế hoạch thực hiện                                              Bà Rịa, ngày 30 tháng 6 năm 2017
chương trình của thủ tướng chính phủ thực hiện
Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban
Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW
của Bộ Chính trị (khóa X) về "tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong
tình hình mới" trên địa bàn thành phố.
                                  

Tài Liệu Kèm Theo: