Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT: Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với g...


Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT: Ban hành                                          Bà Rịa, ngày 16 tháng 6 năm 2017
Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo
dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường
xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018.

                                                                 Kính gừi: Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS
Tài Liệu Kèm Theo: