Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
473/PGDĐT-TH về việc báo cáo tổng kết 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng

        Số: 473/PGDĐT-TH                            Bà Rịa, ngày 22 tháng 6 năm 2017
V/v: báo cáo tổng kết 13 năm thi
hành Luật Thi đua, Khen thưởngKính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học
và trung học cơ sở thuộc thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: