Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
470/PGDĐT về việc tăng cường thực hiện Chương trình 11-CTr/TUBR ngày 15/5/2017 c...

          Số: 470/PGDĐT                               Bà Rịa, ngày 22 tháng 6 năm 2017
V/v: Tăng cường thực hiện
Chương trình 11-CTr/TUBR ngày
15/5/2017 của Ban Thường vụ
Thành ủy về công tác phòng,
chống tham nhũng năm 2017


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: