Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
469/PGDĐT về việc triển khai Kế hoạch tổ chức Tháng hành động Quốc gia về phòng,...

          Số: 469/PGDĐT                                     Bà Rịa, ngày 22 tháng 6 năm 2017

V/v: Triển khai Kế hoạch tổ chức
Tháng hành động Quốc gia về phòng,
chống bạo lực gia đình và Ngày Gia
đình Việt Nam năm 2017


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: